Μεταφορά έδρας της εταιρείας από Ελλάδα στην Κύπρο

Σε περιπτώσεις που έχετε ήδη ιδρύσει την Εταιρεία σας σε άλλη δικαιοδοσία, δεν χρειάζεται να σταματήσετε τις δραστηριότητες της Εταιρείας σας αλλά μπορείτε να επιλέξετε να μεταβιβάσετε την Εταιρεία σας στην Κύπρο, εφόσον αυτό επιτρέπεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας.

Μεταφορά έδρας Εταιρείας στην Κύπρο

Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 3-4 μήνες και η Εταιρεία επιλέγοντας να μετακινηθεί στην Κύπρο θα ωφεληθεί των πλεονεκτημάτων  όπως μιας νέας Κυπριακής Εταιρείας όπως αυτά αναγράφονται πιο κάτω:

 • Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5% επί των καθαρών κερδών; ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.
 • Το νομικό πλαίσιο της Κύπρου βασίζεται στις αρχές του αγγλικού δικαίου, που αναγνωρίζεται για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του στις επιχειρηματικές πρακτικές.
 • Τα μερίσματα των δικαιούχων εξαιρούνται από τις Φορολογικές Αρχές εφόσον δεν είναι κάτοικοι της Κύπρου.
 • Υπάρχουν πολλές συμβάσεις διπλής φορολογίας με διάφορες χώρες.
 • Ο συντελεστής ΦΠΑ στην Κύπρο είναι σήμερα 19%.
 • Υπάρχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων ξένου νομίσματος που επιτρέπει τη διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού σε ξένο νόμισμα οπουδήποτε στον κόσμο.
 • Οι ζημιές από μια εταιρεία στην Κύπρο μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο έτος.

Βήματα για τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας

 • Διορισμός τοπικού αντιπροσώπου που έχει εγκριθεί είτε από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.) είτε από τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου για να προχωρήσει στη διαδικασία μεταφοράς της έδρας από την Ελλάδα στην Κύπρο. Η Εταιρεία μας K.P.S. Services Ltd, είναι εγκεκριμένο γραφείο καταπιστευμάτων από το Σ.Ε.Λ.Κ., παρέχοντας τις προβλεπόμενες υπηρεσίες.
 • Το έντυπο ME1 να συμπληρωθεί σωστά και να υποβληθεί μαζί με τα σχετικά έγγραφα στον Έφορο Εταιρειών. Η σχετική τεκμηρίωση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Το σημερινό όνομα της μη κυπριακής εταιρείας και το μελλοντικό όνομα που θα χρησιμοποιηθεί στην Κύπρο.
  • Αναφορά στη δικαιοδοσία στην οποία η Εταιρεία είναι σήμερα εγγεγραμμένη πριν από την μεταφορά της έδρας.
  • Την ημερομηνία ίδρυσης της Εταιρείας.
  • Κατάλογο με τους μετόχους, γραμματέα και διευθυντές της Ελληνικής Εταιρίας με αναφορά στα ονόματα, στις διευθύνσεις κατοικίας, επαγγέλματα και στοιχεία διαβατηρίου και πολιτικής ταυτότητας
 • Υποβολή ειδικού ψηφίσματος εξουσιοδότησης  της μεταφοράς της έδρας της Ελληνικής εταιρείας στην Κύπρο.
 • Πιστοποιητικό στην Ελληνική γλώσσα ότι η Εταιρεία υφίσταται από τη χώρα σύστασης στην πρωτότυπη μορφή δεόντως πιστοποιημένη και apostil
 • Το ιδρυτικό και καταστατικό της Ελληνικής εταιρείας πρέπει να αναθεωρηθεί και να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.
 • Πλήρες σύνολο νόμιμων εγγράφων με apostil από τη χώρα σύστασης.
 • Ένορκη δήλωση επιβεβαιώνοντας την επίσημη ειδοποίηση που δόθηκε στην Αρχή της χώρας σύστασης, ενημερώνοντας την Αρχή για τα μελλοντικά της σχέδια επανεγκατάστασης στην Κύπρο.
 • Μαζί με το έντυπο ME1, θα υποβληθεί επίσης στον Έφορο Εταιρειών ένα δεύτερο έντυπο το “ME A”, με το οποίο αναφέρετε ότι δεν έχουν κινηθεί ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες εναντίον της Εταιρείας στη χώρα σύστασης.

Μεταφορά έδρας της Εταιρείας στην Κύπρο
Ενημερωθείτε για τα πλεονεκτήματα


Επικοινωνία